Aktualności

2005/11 - Zgodność naszych produktów z dyrektywą dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

UE poprzez dyrektywy 2002/95/WE i 2003/11/WE ograniczyła stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w szczególności przy produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpowiednio rozszerzyła listę substancji objętych zakazem. Tym samym od dnia 01.07.2006r. wprowadzone na rynek nowe urządzania elektryczne i elektroniczne nie mogą zawierać żadnej substancji wymienionej na liście, a w szczególności ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowego bifenylu (PBB) czy polibromowego eteru difenylowego (PBDE) bądź też substancje te podlegają wymaganym celom stosowania i wartościom granicznym w zakresie kontroli narażenia na ich działanie i dopuszczalnego stężenia. Gwarantujemy, że produkty dostarczane naszym Klientom oraz związanym z nimi spółkom, odpowiadają postanowieniom dyrektywy 2002/95/WE (dyrektywa dotycząca ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) oraz ustawie w sprawie utylizacji i recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.